Çdo shkelje dhe çdo parregullsi gjatë procesit të votimit sanksionohet me ligj. Në bazë të Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë, Neni 162 dhe 163 parashohin dënime me burg edhe deri në 5 vite e më lartë.