Një vendim i papritur ka ardhur këtë të mërkurë nga salla e mbledhjes së qeverisë shqiptare.

Me firmë të kryeministrit Edi Rama, janë shkarkuar nga detyra të 12 prefektët e qarqeve të vendit.

Ende nuk dihet se kush janë arsyet që e kanë çuar kryeministrin që të marrë një vendim të tillë. Po e njëjta situatë e paqartë është dhe me emërimet, pasi ende nuk dihet se kush do të jenë të emëruarit e rinj në 12 postet në të cilat Rama ka krijuar vakanca.

Më poshtë vendimet e qeverisë:

RENDI I DITES:

PROJEKTLIGJ:

1. PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.125/2013, “PËR KONCESIONET DHE PARTNERITETIN PUBLIK PRIVAT”, TË NDRYSHUAR

MINISTRI I INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË

2. PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9948, DATË 7.7.2008, “PËR SHQYRTIMIN E VLEFSHMËRISË LIGJORE TË KRIJIMIT TË TITUJVE TË PRONËSISË MBI TOKËN BUJQËSORE”, TË NDRYSHUAR

MINISTRI I BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

PROJEKTAKTE NORMATIVE:

PROJEKTVENDIME:

3. PËR CAKTIMIN E ANËTARIT TË EKIPIT PËRZGJEDHËS PËR ZGJEDHJEN E KANDIDATËVE, ANËTARË TË KOMISIONIT KOMBËTAR RREGULLATOR TË SEKTORIT TË FURNIZIMIT ME UJË DHE LARGIMIT E PËRPUNIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA

KRYEMINISTRI

4. PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.34, DATË 7.1.1999, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR DREJTORINË E SHËRBIMEVE QEVERITARE DHE TRAJTIMIN E PERSONALITETEVE TË LARTA”, TË NDRYSHUAR

KRYEMINISTRI

5. PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.358, DATË 24.4.2013, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MËNYRËN E PROKURIMIT TË MALLRAVE, PUNËVE E TË SHËRBIMEVE, NË KUADËR TË VEPRIMTARIVE TË CEREMONIALIT ZYRTAR”

KRYEMINISTRI

6. PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE TË MASËS SË PËRFITIMIT TË NDIHMËS FINANCIARE NЁ RAST VDEKJEJE, SЁMUNDJEJE OSE FATKEQËSIE PЁR PUNONJЁSIT CIVILË TË AGJENCISЁ SЁ INTELIGJENCЁS DHE SIGURISЁ SЁ MBROJTJES

MINISTRI I MBROJTJES

7. PËR MIRATIMIN E MEMORANDUMIT TË MIRËKUPTIMIT NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË AZERBAJXHANIT, NË LIDHJE ME BASHKËPUNIMIN PËR ZHVILLIMIN E MASTERPLANIT TË GAZIT TË SHQIPËRISË

MINISTRI I INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË

8. PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.682, DATË 29.7.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRDORIMIN E FONDEVE PUBLIKE PËR TRANSPORTIMIN E PUNONJËSVE ARSIMORË QË PUNOJNË DHE TË NXËNËSVE QË MËSOJNË JASHTË VENDBANIMIT”, TË NDRYSHUAR

MINISTRI I ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË

9. PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN NË DETYRË TË PREFEKTIT TË QARKUT TË TIRANËS

KRYEMINISTRI

10. PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN NË DETYRË TË PREFEKTIT TË QARKUT TË DURRËSIT

KRYEMINISTRI

11. PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN NË DETYRË TË PREFEKTIT TË QARKUT TË ELBASANIT

KRYEMINISTRI

12. PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN NË DETYRË TË PREFEKTIT TË QARKUT TË SHKODRËS

KRYEMINISTRI

13. PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN NË DETYRË TË PREFEKTIT TË QARKUT TË LEZHËS

KRYEMINISTRI

14. PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN NË DETYRË TË PREFEKTIT TË QARKUT TË KUKËSIT

KRYEMINISTRI

15. PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN NË DETYRË TË PREFEKTIT TË QARKUT TË DIBRËS

KRYEMINISTRI

16. PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN NË DETYRË TË PREFEKTIT TË QARKUT TË VLORËS

KRYEMINISTRI

17. PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN NË DETYRË TË PREFEKTIT TË QARKUT TË FIERIT

KRYEMINISTRI

18. PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN NË DETYRË TË PREFEKTIT TË QARKUT TË BERATIT

KRYEMINISTRI

19. PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN NË DETYRË TË PREFEKTIT TË QARKUT TË GJIROKASTRËS

KRYEMINISTRI

20. PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN NË DETYRË TË PREFEKTIT TË QARKUT TË KORÇËS

KRYEMINISTRI/Gazeta Express