Në Maqedoni respektohen liritë dhe të drejtat fetare, shumica e qytetarëve (78.0%) vlerësojnë se kurrë nuk u është mohuar liria e fesë (89.8%), në sondazhin e fundit publik mbi “Respektimin e të drejtës dhe lirive fetare”, e bërë nga emisioni “Detektor” në “Tv Sitel”,

Tetë prej dhjetë qytetarëve në anketë janë fetarë (81.6%), ndër to kryesisht shqiptarë (98.4%), pastaj grupe të tjera etnike (78.6%) dhe maqedonas (76.5%).

Për shkak të traditës së shoqërisë sonë dhe disa faktorëve të tjerë, numri i qytetarëve që e konsiderojnë veten fetare janë shumë më të lirë nga një ndjenjë pozitive krahasuar me vendet anëtare të BE-së, ku mesatarja e popullatës fetare varion nga 25-50% , thotë profesor Aleksandar Spasenovski.

Të anketuarit besojnë se duhet të ketë një lëndë në të cilën do të mësohet feja (56.0%), ndër të cilët kryesisht shqiptarët (87.4%) dhe maqedonasit (47.4%) ndajnë këtë pikëpamje.

Për një pjesë të qytetarëve, toleranca fetare mbetet e njëjtë (42.1%), ndërsa të tjerë thonë se është më e madhe (31.9%). Gratë besojnë se toleranca fetare është përmirësuar (35.2%), ndërsa burrat (28.5%).

Shumica e të anketuarve kanë besim në bashkësinë e tyre fetare (66.3%), të anketuarit nga feja ortodokse (62.8%), feja islame (79.1%) dhe feja katolike (100%).

Hulumtimi me temën “Respektimi i lirive dhe të drejtave fetare” u krye nga Instituti për Kërkime Politike në Shkup në periudhën prej 18 deri më 21 maj, ku u përfshinë 1.108 të anketuar të rritur në mbarë vendin.

*Fotografia është e shkrepur nga Ramadan Abdiu për ilustrim