Kryetarja e qytetit të Shkupit, Danela Arsovska, së bashku me drejtorët e ndërmarrjeve publike të qytetit të Shkupit dhe kryetarin e komunës së Kisella Vodës, Orce Gjeogievski, sot, më 21 mars, shpallën fillimin e aksionit të punës pranverore. në Shkup, në vendin e quajtur Çesma. Ky aksion i madh, i cili do të realizohet në koordinim me kompanitë publike, do të zgjasë deri më 27 maj.

– Fillojmë në komunën e Kisella Vodës, ku nga sot deri në fund të javës në bashkëpunim me kryetarin Orce Georgievski, Qyteti i Shkupit do të zhvillojë aktivitete për pastrimin e plotë të bulevardeve të qytetit dhe hapësirave nën juridiksionin e qytetit, rregullimin dhe riparimin e defekteve në domeni i ndërmarrjeve publike të qytetit – tha kryetarja Arsovska në fillim të aksionit pranveror.

Aksioni punues pranveror i Qytetit të Shkupit në koordinim me të gjitha ndërmarrjet publike do të përfshijë të gjitha komunat e Shkupit duke filluar nga:

Kisela Voda nga data 21 deri më 25 mars,

Karposh nga data 28 mars deri më 1 prill,

Aeroporti nga 4 deri më 8 prill,

Gazi Baba nga data 11 deri më 15 prill,

Kryesues nga 18 prill deri më 21 prill,

Buteli nga data 26 prill deri më 29 prill,

Suto Orizari nga data 3 maj deri më 6 maj,

Qendra nga 9 maj deri më 13 maj,

Gjorçe Petrov nga 16 maji deri më 20 maj,

Saraj nga 23 maj deri më 27 maj.

– Aksioni i madh i punimeve pranverore nëpër komuna përfshin aktivitete për pastrimin e bulevardeve dhe rrugëve, larjen manuale dhe makinerike të rrugëve, grumbullimin e mbeturinave të mëdha në lokacionet e planifikuara nëpër komuna, riparimin e dëmtimit të rrugëve, vendosjen e sinjalistikës vertikale dhe horizontale. Mbjellja e fidanëve dhe rregullimi i gjelbërimit në komunat e Shkupit, sanimi i defekteve dhe problemeve të raportuara nga qytetarët, kapja e qenve endacak, ku pas trajtimit të tyre human do të lejohet të strehohen, pastrimi i plotë i linjave atmosferike dhe fekale. si aktivizim i mekanizimit për pastrimin e ulluqeve të shiut në bulevardet dhe rrugët e qytetit, tha kryetarja Arsovska.

Kryetarja Arsovska shtoi se ky lloj aksioni i punës nuk është bërë në vitet e fundit.

– Nëse punohet në vazhdimësi, mund të shihen ndryshime të rëndësishme dhe qyteti i Shkupit të jetë një vend më i pastër dhe më human për të jetuar, dhe problemet e qytetarëve të përkthehen në zgjidhje për një Shkup më të bukur dhe më modern. Prandaj, këto aksione punuese do të jenë pjesë e aktiviteteve të rregullta në qytetin e Shkupit, tha Arsovska.

Ky është një aksion i madh pune që përfshin aktivitete të koordinuara të ndërmarrjeve publike të qytetit Parqe dhe Gjelbërim, Higjiena Komunale, Ujësjellës Kanalizime, Rrugë dhe Rrugë dhe Laika, të cilat do të veprojnë në kuadër të detyrave të tyre për të kapërcyer sfidat dhe për të realizuar kërkesat e vendosura nga qytetarët, shtojnë nga Qyteti i Shkupit.