Privatësia dhe Rregullat

Gazeta “Stilografi” ka hapur mundësi për lexuesit e saj të shprehin opinionet e tyre në çdo lajm që nga data 1 maj 2012. Politika jonë kryesore mbi opinionet e lexuesve është që çdo opinion të merret i mirëpritur. Por disa opinione, në këndvështrimin tonë, kur kanë përmbajtje joetike, ato mund të bien ndesh me Kodin e Etikës në Media dhe me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë si dhe/ose ligje të tjera.

Çdo gazetë dhe çdo gazetar në shoqëritë demokratike, i nështrohet parimeve etike të njohura dhe/ose kodeve të etikës të shkruara. Ne besojmë se çdo lexues që dëshiron të japë opinionin e vet, duhet gjithashtu t’i vetënënshtrohet parimeve etike elementare si: mosfyerja e njerëzve të tjerë, respektimi i tjetrit dhe moscënimi i nderit e dinjitetit të tij, ruajtja e privatësisë e të tjera.

Për këtë arsye, kemi hartuar deklaratën e mëposhtme e cila është e detyrueshme për t’u respektuar nga të gjithë komentatorët.

Komentet në gazetën “Stilografi” nuk duhet të përmbajnë fyerje të karakterit personal të artikullshkruesve, personazheve të përfshirë në artikuj apo grupimeve shoqërore, etnike, kulturore, gjuhësore etj.
Komentet nuk duhet të mbartin gjuhë urrejtjeje apo fyese ndaj të tjerëve për shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, sociale ose përkatësia prindërore.
Komentet nuk duhet të kenë në përmbajtje të tyre fjalë që konvencionalisht në gjuhën shqipe pranohen si fjalë të pista, fyese apo denigruese.
Ndalohet nxitja e urrejtjes, thirrjet për dhunë ndaj individëve, grupimeve apo institucioneve.

  • I. Mënyra e zbatimit të kësaj Deklarate mbi Etikën

Komentet e lexuesve në gazetën “Stilografi” lejohen të kryhen me emrin e plotë ose të pjesshëm të opinionistit ose me pseudonim, por në çdo rast, lexuesve u kërkohet të identifikohen përmes një adrese poste elektronike, ndërsa sistemi garanton identifikimin e kompjuterit nga është kryer komenti.
Pseudonimet, megjithëse janë të pranuara, nuk mund të jenë emra figurash të njohura publike, vendëse apo të huaj, pra nuk lejohet që dikush të përdorë emrin e një tjetri për të përçuar një mesazh.
Komentuesit që nga stafi i gazetës “Stilografi” vlerësohet se shkelin këtë Deklaratë në opinionet e tyre, u sugjerohet fillimisht t’i përmbahen Deklaratës dhe pas paralajmërimit të parë dhe të dytë, stafi i gazetës mund të marrë vendim për bllokimin e të drejtës së komentimit duke përdorur për këtë qëllim adresën e postës elektronike dhe adresën e kompjuterit. Bllokimi i të drejtës së komentimit mund të zgjasë nga disa javë në përgjithmonë, në rast se nuk vërehet vetëkorrigjim nga ana e komentuesit.

  • II. Mbrojtja e Privatësisë

Pavarësisht se adresa e postës elektronike dhe numri identifikues i kompjuterit regjistrohen në sistemin tonë për të gjithë komentuesit, këto të dhëna përbëjnë sekret për gazetën “Stilografi”, ruhen si të tilla dhe në asnjë rast nuk i transferohen palëve të treta.